” Zaprojektuj logo Samorządu Uczniowskiego ” – konkurs plastyczny

 

REGULAMIN

Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj logo Samorządu Uczniowskiego”

 

Organizator:

Samorząd Uczniowski

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego

w Mroczy

Osoba odpowiedzialna: Anna Kądziela-Sieg, Aleksandra Gardocka

 

Terminy:

·Dostarczenie prac (do opiekunów SU Anna Kądziela-Sieg, Aleksandra Gardocka ) – 07.06.2019r.

· Rozstrzygnięcie konkursu – 11-12.06.2019r.

·Wręczenie nagród – podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego2018/2019

 

Kategorie wiekowe:

· klasa IV – V

                     klasa VI – VII

Cele konkursu·rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,· umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego,·kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,·wyłonienie najbardziej adekwatnego logo dla Samorządu Uczniowskiego – logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych SU (w tym korespondencyjnych i promocyjnych).

 

Forma prezentacji pracy konkursowej:·Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu. ·Logo powinno składać się:tylko z sygnetu (znaku graficznego);tylko z logotypu (stylizacji literowej);z połączenia ze sobą dwóch powyższych elementów.·Uczestnik konkursu może zgłosić jeden projekt na formacie A4  (rozmiar minimalny logo to 15cm x 15 cm):wykonany ręcznie, wybraną techniką plastyczną: kredki, flamastry, tusz, farby, ołówek;wydrukowany, zaprojektowany na komputerze w  programie graficznym (zapis pliku dodatkowo należy dołączyć na płycie CD w formacie jpg.).

· Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.·Praca dostarczona na konkurs musi być pracą własną.

 Kryteria oceny:· zgodność elementów logo z danymi naszej szkoły i SU (skojarzenie z naszą szkołą),· budowa logo zgodna z podanymi powyżej wymogami dotyczącymi formy prezentacji,· czytelność i funkcjonalność logo oraz łatwość jego zapamiętania,· estetyka wykonania. 

Nagrody:· Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, które będą uhonorowane nagrodami.· Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.· Nagrody wręczone będą podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019· Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej Szkoły od dnia 14 czerwca 2019r. r.

 

Warunki dostarczania prac:· Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona DRUKOWANYMI  LITERAMI karta zgłoszeniowa. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne                z wyrażeniem przez niego zgody na udział w konkursie.

· Prace należy  dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 07.06.2019r.

·Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia dostarczonych  prac, powstałych                 w wyniku transportu, w związku z tym, zaleca się właściwe ich opakowanie.· Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane.·Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu nagrodzonej pracy konkursowej.

 

Przetwarzanie danych osobowych.

· Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy

· Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników niniejszego konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:

            a) realizacji konkursu,

            b) wyłonienia zwycięzców konkursu,

            c) wręczenia nagród·Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział                     w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

· Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik konkursu na stronie organizatora, prasy lokalnej.

 

 KARTA ZGŁOSZENIA
Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj logo Samorządu Uczniowskiego”

 

DANE AUTORA  PRACY

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….

Wiek ………………….…………… Klasa ……………………… 

Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez       organizatora konkursu.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      ………………………………. …………

(podpis rodzica/prawnego opiekuna oraz tel. kontaktowy)