Historia

Lata 1901 – 1903

 • Budowa szkoły i oddanie jej do użytku.
 • Przy szkole zbudowano 2 mieszkania dla samotnych nauczycieli. W obwodzie Mroczy znajdowało się 8 szkół wiejskich (Białowieża-Weissturm, Drążno-Dronzno, Drzewianowo-Hohenwalde, Kosowo-Lindenburg, Ostrowo-Grunhausen, Rościmin-Rosmin, Wyrza-Wirsa, Mrocza-Mrotschen).

Lata 1906-1907

 • Kierownikiem Szkoły Elementarnej w Mroczy był Roman Stojaczyk.
 • Strajk szkolny. Polacy z Mroczy i okolic skierowali do Inspektoratu Szkolnego w Wyrzysku pisma, prosząc o wprowadzenie w szkole religii rzymsko-katolickiej w języku polskim. Władze szkolne odrzuciły petycje, wobec tego Polacy odmówili uczestniczenia w lekcjach religii w języku niemieckim.

Lata 1920-1933

 • Kierownikiem szkoły był Marceli Malicki.
 • Działa 6- klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Mroczy.
 • Obwód szkolny obejmuje nie tylko miasto, ale i pobliskie miejscowości: majątek Mrocza, Chwałka, Dąbrowice, Matyldzin, Słupówko i Skoraczewo.
 • Początkowo w szkole uczyło 5 nauczycieli: Marceli Malicki, Helena Krzyżan, Stefania Majkowska, Edmund Schmidt i Helena Stejka.


Lata 1933-1939

 • Kierownikiem szkoły był Julian Gapiński.
 • Szkoła Powszechna w Mroczy przechodzi pod nadzór administracyjny Obwodu Szkolnego w Bydgoszczy (po likwidacji Insektoratu Szkolnego w Nakle nad Notecią)
 • W 1937 r. nadano szkole charakter siedmioklasowej.
 • Kierownik szkoły J. Gapiński rozstrzelany wraz z innymi mieszkańcami Mroczy we wrześniu 1939 r.

Lata 1945-1949

 • Kierownikiem szkoły był Edmund Splitt oraz Wacław Śmigiel
 • Od 1 kwietnia 1945 działa w Mroczy siedmioklasowa szkoła podstawowa.


Lata 1949-1961

 • Kierownikiem szkoły był Stanisław Małolepszy.
 • Po roku 1956 głównym problemem, z którym musiało borykać się kierownictwo szkoły były trudności lokalowe. Oprócz głównego budynku szkoła dysponowała jeszcze dwoma, znacznie mniejszymi obiektami. Baza ta jednak była z reguły niewystarczająca już od połowy lat sześćdziesiątych, gdy liczba uczniów przekroczyła 700. Próby zwiększenia bazy lokalowej, mimo iż podejmowane wielokrotnie, nie przyniosły znaczących rezultatów.
 • Prężnie działa szkolne Koło Ochrony Zwierzyny prowadzone przez nauczyciela Franciszka Stachowskiego.
 • Od roku szkolnego 1956/57 koło brało udział w ogólnopolskim konkursie "Młodzież sojusznikiem łowiectwa", dziesięciokrotnie zdobywając pierwsze miejsce w skali krajowej. Jako nagrodę za I miejsce w pierwszej edycji konkursu szkoła otrzymał kompletne wyposażenie gabinetu zoologicznego.

Lata 1961- 1968

 • Kierownikiem szkoły był Józef Duda.
 • Skutkiem reform oświatowych z 1961 r. szkoła podstawowa stała się szkołą ośmioklasową.
 • Przy szkole działa chór szkolny i zespół muzyczny prowadzony przez nauczyciela Eugeniusza Sadowskiego. Chór i zespół  odnosił liczne sukcesy, m. in. w roku szkolnym 1962/1963 na Powiatowym Festiwalu Harcerskim Zespołów Artystycznych mrotecki zespół muzyczny zajął pierwsze miejsce, a chór drugie.

Lata 1968-1971

 • Kierownikiem szkoły był Stanisław Pawlak.
 • Przy szkole działa prężnie koło Ligi Ochrony Przyrody, które w roku szkolnym 1969/1970 zdobyło tytuł najlepiej pracującego szkolnego koła LOP w powiecie. Opiekunem koła był Franciszek Stachowski.
 • Działają drużyny harcerskie. 8.XI 1969 odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru 41. drużynie ZHP działającej przy szkole, której opiekunem był hm. Władysław Horabik.
 • W 1970 roku zlikwidowano Szkołę Podstawową w Krukówku i włączono ją do obwodu szkoły w Mroczy.

Lata 1971-1984

 • Kierownikiem szkoły (a od roku 1973 Gminnym Dyrektorem Szkół) był Franciszek Stachowski.
 • Z początkiem roku szkolnego 1972/1973 szkoła w Mroczy przejęła Szkołę Podstawową w Wyrzy jako swój punkt filialny.
 • W roku 1972 rozpoczęto nadbudowę północnego skrzydła szkoły.
 • W roku 1973 szkoła staje się zbiorczą szkołą gminną posiadającą punkty filialne w: Drążnie, Drzewianowie, Kosowie i Wielu.
 • Administracyjnie podlega jej Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Witosławiu z jej punktami filialnymi w Jeziorkach Zabartowskich i Izabeli oraz Państwowy Dom Wczasów Dziecięcych w Izabeli.
 • 7 października 1973r. nadano szkole imię gen. Karola Świerczewskiego w związku z obchodzonym wówczas 30-leciem Ludowego Wojska Polskiego. Odsłonięto pamiątkową tablicę.
 • Decyzją Inspektora Szkolnego przyznano sztandar Szkole Podstawowej w Mroczy za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Rok 1975

 • Między skrzydłami budynku szkolnego  od strony północnej rozpoczęto budowę świetlicy z dożywianiem.

Rok 1984

 • Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Mroczy.


Lata 1984-1991

 • Dyrektorem szkoły był mgr Jan Domek.
 • 31 grudnia 1984r. rozwiązano zbiorcze szkoły gminne.
 • W 1984 r. powołano funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania na terenie gminy Mrocza, którą objął Henryk Orylski.
 • 10 czerwca1986r. Zakłady Telkom – Telfa przekazały nieodpłatnie szkole autokar marki Jelcz.
 • 29 sierpnia 1987r. oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną. Sala wybudowana została z funduszu budowy szkół przy znacznym udziale czynu społecznego mieszkańców miasta i gminy Mrocza.

Lata 1991 – 2007

 • Dyrektorem szkoły był mgr Kazimierz Wnuk.
 • Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, w szkole zorganizowano naukę religii chrześcijańskiej na życzenie rodziców.

1 stycznia 1991r.

 • Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy powierzył Kazimierzowi Wnukowi funkcję dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i J.S.T., a od 1992r. ponownie na 5 lat po przeprowadzonym konkursie.
 • Następnie organ prowadzący dwukrotnie przedłużył mu powierzenie tego stanowiska, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty.
 • Od 1 września 1991r. ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Mroczy liczyła 1079 uczniów, a Szkoły Filialne w Wielu, Drążnie, Drzewianowie i Wyrzy były jej podporządkowane.

1 września 1992r.

 • Dzieci z deficytami rozwojowymi  i zaburzeniami rozpoczęły naukę w oddziale specjalnym. Początkowo obejmował on klasy IV-VI ale sukcesywnie zaczęli przybywać do niego uczniowie starsi.

Rok 1993

 • W wyniku starań dyrektora Kazimierza Wnuka i władz samorządowych, rozpoczęto budowę nowego skrzydła szkoły.

Rok 1996

 • 1 stycznia nastąpiło przejęcie szkoły przez samorząd lokalny.
 • 1 września szkoła otrzymała nowy sztandar, który został poświęcony na uroczystej mszy świętej.

 

 

 

 

 

 

 

 

10 listopada 1998r.

 • Otwarcie nowego budynku szkoły.

 • Baza szkolna powiększyła się o 12 izb lekcyjnych, salę do gimnastyki korekcyjnej, pracownię informatyki, szerokie zaplecze sanitarne oraz pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

1 września 1999r.

 • Nastąpiło przekształcenie Szkoły Podstawowej w Mroczy o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI. Uczniowie rozpoczęli swoja naukę w nowym systemie edukacji, z wewnętrznym podziałem na dwa cykle dydaktyczne: nauczanie zintegrowane w klasach I-III i nauczanie blokowe   w klasach IV-VI.

 • Do obwodu szkoły należą: Białowieża, Chwałka, Dąbrowice, Drążno, Drążonek, Drzewianowo, Jadwigowo, Konstantowo, Krukówko, Matyldzin, Mrocza, Orlinek, Ostrowo, Samsieczynek, Słupówko, Wiele, Wyrza.

 • Organem, który sprawuje nadzór pedagogiczny jest kurator oświaty, a organem prowadzącym szkołę jest Gmina Mrocza.

 • Szkoła Podstawowa w Mroczy działa na podstawie aktu założycielskiego z dn. 28 lutego 1983r. wydanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/38/99 z dnia 12 marca 1999r.

 • Szkole organizacyjnie podporządkowane są: Szkoła Filialna w Drążnie, Szkoła Filialna w Wielu.

 • Dzięki staraniom władz samorządowych i szkolnych, przystąpiono do budowy gimnazjum. Do czasu ukończenia budowy uczniowie szkoły Podstawowej  w Mroczy i Gimnazjum mieszczą się w jednym budynku i pracują w systemie dwuzmianowym.

12 maja 1999r.

 • Spotkanie Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego z dziećmi i gronem pedagogicznym

 

Rok szkolny 2001/2002

 • W wyniku badania jakości pracy zarządzonego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Szkoła Podstawowa w Mroczy została sklasyfikowana na czwartym miejscu szkół województwa kujawsko – pomorskiego.
 • Celem badań było określenie poziomu osiągnięć wojewódzkich standardów jakości pracy szkoły w wybranych obszarach. Na ich podstawie wysoko została oceniona praca dyrektora, jak i nauczycieli.

Rok szkolny 2002/2003

 • Z końcem tego roku szkolnego nastąpiła ostateczna likwidacja punktów filialnych Szkoły Podstawowej w Mroczy.

1 września 2003r.

 • Wizyta dyrektora szkoły z dwojgiem uczniów w Pałacu Prezydenckim na uroczystości oficjalnego przekazania  pracowni komputerowej w ramach programu "Internet w szkołach – Projekt Prezydenta RP".

6 października 2003r.

 • Oficjalne otwarcie nowej sali komputerowej przekazanej przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w ramach programu "Internet w szkołach – Projekt Prezydenta RP"
 • Uroczystość zaszczycili goście: Janusz Zemke (Wiceminister Obrony Narodowej), Romuald Kosieniak (Wojewoda kujawsko-pomorski), Jan Światłowski (Wicekurator kujawsko – pomorski), Piotr Hamerling (Starosta powiatu nakielskiego), przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnej oraz władze samorządowe, dyrektorzy szkół w gminie Mrocza, prezydium Rady Rodziców i nauczyciele.

1 września 2004r.

 • Na mocy uchwały Rady Miejskiej do szkoły przeniesiono 4 oddziały przedszkolne dzieci 6 – letnich tzw. „O”

październik 2005r.

 • Na przełomie września i października 2005r. biblioteka została przeniesiona na parter do nowych pomieszczeń.
 • W sąsiedztwie biblioteki powstało Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w ogólnodostępne komputery z Internetem oraz sprzęt audiowizualny.


Lata 2007-2012

 • Dyrektorem szkoły był mgr Janusz Paliwoda.
 • 1 września 2007r. na emeryturę odszedł dyrektor mgr Kazimierz Wnuk. Nowym dyrektorem został mianowany mgr Janusz Paliwoda.

1 września 2009r.

 • Nadanie szkole imienia Wojska Polskiego oraz przekazanie nowego sztandaru szkoły.