Dobra szkoła w gminie Mrocza

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne

 

Od 9 września 2019 roku w naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w ramach realizacji projektu unijnego

,,DOBRA SZKOŁA W GMINIE MROCZA''

W klasach I-III odbywają sie następujące zajęcia:

– wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze

– wyrównawcze język angielski

– logopedyczne

W klasach IV – VIII odbywają się następujące zajęcia:

* WYRÓWNAWCZE

– matematyka

– przyrodnicze (fizyka, chemia)

– język niemiecki

– język angielski

– korekcyjno-kompensacyjne

* ROZWIJAJĄCE  UZDOLNIENIA

– matematyczne

– programowanie

– TIK

– język angielski

– język niemiecki