Deklaracja dostępności

1. Informacje wstępne

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z póź. zm.)

 

2. Strona internetowa

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://www.sp-mrocza.pl/

 

3. Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych – załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • część umieszczonych na stronie zdjęć i obrazów graficznych nie posiada opisu alternatywnego
 • bezpośrednio na stronie nie ma możliwości zmiany rozmiaru czcionki elementów tekstowych
 • na stronie mogą występować informacje tylko w postaci pliku graficznego
 • za pomocą klawiatury mogą nie być dostępne wszystkie funkcjonalności
 • umieszczone materiały dźwiękowe lub wideo nie posiadają transkrypcji
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami
 • na niektórych podstronach może wystąpić nieprawidłowa struktura lub brak nagłówka

 

4. Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia 29 marca 2021 r.

 

5. Metoda oceny dostępności cyfrowej

W placówce przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy wspomnianej powyżej. Ponadto skorzystano  z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa: https://www.sp-mrocza.pl/ spełnia wymagania w 98,85% 

 

6. Informacje zwrotne, dane kontaktowe i teleadresowe

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz problemy z dostępnością strony internetowej, a także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej prosimy kierować:

 • przy  pomocy poczty elektronicznej na adres sekretariat@sp-mrocza.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu:  tel: 52 3858745
 • siedziba: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy, ul. marsz.  Józefa Piłsudskiego 4, 89-115 Mrocza

 

7. Procedura żądania dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

8. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

www.rpo.gov.pl

 

9. Data publikacji strony internetowej

1 czerwca 2018 r.

 

10. Data ostatniej aktualizacji strony internetowej

1 czerwca 2018 r.

 

11. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej z której korzysta użytkownik.

 

12. Dostępność tłumacza języka migowego

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

13. Informacja o dostępności architektonicznej siedziby szkoły  dla osób niepełnosprawnych

 • na terenie szkoły znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej
 • pracownicy szkoły przy wejściu głównym udzielają informacji
 • budynek C posiada windę, a w pozostałych budynkach szkoły nie ma innego rozwiązania technologicznego umożliwiającego osobie niepełnosprawnej przemieszczać się swobodnie pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku
 • w budynku A gabinet dyrektora szkoły oraz sekretariat znajdują się na poziomie parteru i są łatwo dostępne dla osób poruszających się na wózkach, natomiast w budynku C gabinet dyrektora szkoły i sekretariat znajdują się na I piętrze, do których dostęp umożliwia winda
 • budynek C jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (toalety, winda), natomiast budynki A i B nie są  przystosowane dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, winda)
 • do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • budynek C posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach, natomiast w pozostałych budynkach zapewniony jest swobodny wjazd do szkoły
 • w szkole nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.